Özel Ege Anaokulunda öğretim 36-48, 48-60 ve 60-71 ay gruplarında yer alan öğrencilerimizle devam etmektedir. Erken çocukluk dönemi özellikleri ve bu dönemdeki bireylerin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan eğitim programımızda önceliğimiz; öğrencilerimizin kendilerini sevgi dolu bir ortamda güvende hissetmeleridir. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz eğitim programımız çocuklarımızın bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim özelliklerine cevap veren uygulamalar içermektedir.

Anaokulumuzda bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarda en verimli öğrenme ortamlarının sunulması bilinciyle hareket ediyoruz. Günlük program içerisinde yaş gruplarına uygun etkinlikler, oyunlar ve proje çalışmaları eğitim programımızın temelini oluşturmaktadır. Uyguladığımız tüm etkinliklerde çocuklarımıza;

 • iş birliği ve takım çalışması,
 • yaratıcı düşünme,
 • sorgulama ve eleştirel düşünme,
 • etkili iletişim,
 • sorumluluk alma,
 • problem çözme,
 • girişimcilik gibi becerileri oyun temelli etkinlikler ile kazandırmaktayız.
Çocuklarımız hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilmek için yaratıcı düşünme yeteneğine ihtiyaç duyarlar. Farklı öğrenme modellerini eklektik bir yöntemle uygulayarak öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerini destekliyoruz.

Sınıf ve branş öğretmenlerimiz anaokulumuzdaki tüm yaş gruplarımızda temalar çerçevesinde disiplinler arası öğrenme gerçekleştirmektedir. Eğitimin sürekliliği ilkesiyle yaş gruplarına göre yürüttüğümüz anaokulu programımızda genel anlayışımız aşağıdaki gibidir:

“OYUN” (36-48 Ay)

Sosyal bir grubun parçası olmaya başlayan 4 yaş grubu öğrencilerimizin dikkat sürelerini düşünerek basitleştirilmiş ve birleştirilmiş etkinlikler uygulamaktayız. Merak duygularını uyandıran, konsantrasyon, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimini destekleyen etkinliklerin çoğu oyun temelli öğrenme yöntemine göre şekillendirilmiştir.

“MERAK” (48-60 Ay)

Olaylar arası ilişkileri kurmaya başladıkları bu dönemde “neden, niçin” sorularını çok fazla duymaya başlarız. Çocukların doğasında var olan merak duygusunu desteklemenin yanı sıra sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sağlayan çalışmalarla çocukların duygularının farkında olmasını, yaşadığı duygulara verdiği tepkileri fark etmesini, çevresi ile kendisi arasında denge kurabilmesini amaçlamaktayız. Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri çalışmalarına da bu yaş grubumuzda başlamaktayız.

“AKIL YÜRÜTME” (60-72 Ay)

İlkokula hazırlık dönemi olan bu dönemde çalışmalarımızın amacı öğrencilerimizin ilkokula geçişini kolaylaştırmak ve bilişsel, duyuşsal, psikomotor hazırbulunuşluk seviyelerini artırmaktır. 6 yaş grubumuzda yapılan çalışmalar öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını kapsar ve birbiri üzerine eklenerek ilerler.

K12 okulu olmanın verdiği avantajla okulumuzda bilim, sanat ve spora dair yapılan tüm çalışmalar anaokulu öğrencilerimiz ile de yürütülür.

Öğrencilerimiz farklı atölye çalışmalarıyla iş birlikli öğrenme becerisi  kazanır. Özellikle bu yaş grubunda Bilim Kurulumuzun matematik ve fen atölyelerine verdiği program desteği ile temel bilimlere karşı farkındalık elde edilir.

Çocuğun potansiyelini geliştirebilmesi ve mutlu olması; anaokulu döneminde sunulan zengin uyarıcılar ile ilgilidir. İyi bir anaokulu eğitimi, çocuklarda okul yaşamına karşı olumlu duygular geliştirmekte ve sonraki öğrenim hayatlarını olumlu yönde desteklemektedir.

 
 

Anaokulu 4-5 yaş      : Öğrencilerimiz İngilizceyi oyun temelli öğrenme yaklaşımına dayalı etkinliklerle ve iletişimsel yöntem aracılığıyla öğrenirler. Anaokulunda İngilizce öğretiminde tüm dersler, öğrencilerin SMART öğretim programında yer alan temalara ilişkin hazırbulunuşluk seviyelerini arttıracak etkinliklerle işlenmektedir.

Anaokulu 5-6 yaş      : Öğrencilerimiz bu dönemde İngilizce dersi öğretim programı olan SMART ile tanışır. Bireysel farklılıklara dayalı eğitimi destekleyen SMART, öğrencilerimizin yabancı dilde sorgulama, araştırma, sorumluluk alma, iş birliği içinde çalışma, problem çözme ve liderlik becerilerini de geliştirmektedir. Yabancı dil çalışmaları multidisipliner olarak görsel sanatlar ve müzik dersleriyle pekiştirilmektedir.

 • İngilizce - “SMART”

İngilizce dersi öğretim programımız “SMART”, Özel Ege Lisesi öğretmenleri ve program geliştirme uzmanları tarafından anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğrenmeleri için geliştirilmiştir. Bu öğretim programı öğrencilerin ilgi duyduğu belirli temalar etrafında şekillendirilmiştir. Programın içerik ve etkinlikleri matematik, fen ve sanat ile ilgili ögelerin kullanıldığı multidisipliner yaklaşıma göre düzenlenerek dil becerilerini doğru bir şekilde ölçebilmeyi, hem sürece hem de sonuca odaklı değerlendirme yaklaşımlarını birlikte kullanmayı amaçlamaktadır.

SMART ile öğrenme-öğretme ve değerlendirme sürecinde teknolojiyi kullanarak öğrencilerimizin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlamayı, kazanımlarını gerçek yaşama yansıtmalarını hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimizin günlük hayatın her aşamasında İngilizce ile iç içe olmalarını sağlamak amacıyla resim, müzik, sanat derslerinde, ayrıca sabah kahvaltısında sınıf ve branş öğretmelerimize İngilizce öğretmenlerimiz de eşlik etmektedir.

“SMART” geleceğin liderlerini yetiştirir.

 • Almanca – Fransızca

Özel Ege’de ikinci yabancı dil eğitimi 5 yaştan itibaren haftada iki ders saati olarak başlamaktadır. Öğrenciler, Almanca veya Fransızca olarak başladıkları eğitimlerine üst kademelerde artan ders saatleriyle mezuniyetlerine kadar devam etmektedir.

Anaokulundan itibaren yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz, çoklu zekâ kuramıyla bireysel farklılıklarına uygun kazanımlar elde etmektedir. Oyun temelli, renkli ve görsel kullanımların zengin olduğu öğretim yöntemleriyle dili temel düzeyde öğretmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimiz, ilkokulda kendilerini ifade etme becerileri kazanarak ortaokul 5. sınıftan itibaren girdikleri uluslararası sınavlarla Almanca ve Fransızca uluslararası geçerliliği olan A1 ve A2 resmi dil sertifikası alabilecek düzeye yükselmektedir.

Bu sertifikalar Avrupa dilleri ortak çerçeve programı ile uyumlu, dünyanın dört bir yanında aynı standartlara uygun olarak verildiği garantilenen, ömür boyu geçerliliği olan, üniversite ve şirketler tarafından tanınan ve kullanılan belgelerdir.

Kendi kültürel kimliğinin farkında olarak yetişen öğrencilerimiz, öğrendikleri yabancı dili konuşan ülkelerin kültürel değerlerini de tanıyarak çok kültürlülük bilinci kazanır. Bu sayede diğer kültürlere hoşgörü ve saygı gösteren öğrencilerimizin, dünyanın her yerinde yaşayabilecek bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımızdır.

Özel Ege Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, anaokulundan itibaren merkeze öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve gelişim dönemi özelliklerini alarak, kapsamlı gelişimsel ve önleyici rehberlik temelli bir program hazırlamaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan rehberlik çalışmaları ile bireyin kendini en iyi şekilde tanıması ve güçlü yönlerini ortaya çıkarabilmesi için gerekli olan; karar verme, problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, kişiler arası etkili iletişim, öz farkındalık, empati, duygu farkındalığı gibi temel yaşam becerilerinin alt yapısını öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemekteyiz. Çalışmalarımızı yürütürken çözüm odaklı yaklaşımı benimseyerek, öğrencilerimize anaokulundan itibaren gelişimsel süreçleri içerisinde karşılaşabilecekleri güçlüklerde çözüm yollarını bulmaları konusunda rehberlik edilmektedir. Tüm bu süreci sınıf öğretmeni, aile ve rehber öğretmen iş birliğiyle yürütürken, öğrencimizi bütünsel bakış açısıyla ele almaktayız.

Bireysel Tanışma Görüşmeleri

Öğrencimize en faydalı yaklaşım, onu en iyi şekilde tanımaktır. Bu düşünceden yola çıkarak sene başında hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz ile bireysel tanışma görüşmeleri yapmaktayız. Bu görüşmelerde, velimize Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), öğrencimize Peabody Resim-Kelime Testi uygulayarak, öğrencimizin gelişimine dair bilgiler edinmekteyiz.

Oryantasyon Çalışmaları

Çocuklarımızın okula uyum sürecini desteklemek amacıyla rehberlik çalışmalarımıza 36. aydan itibaren başlamaktayız. Okula uyum konusunda zorluk yaşayan öğrencilerimiz ile bireysel çalışmalar yürütmekte, ailelerimize rehberlik etmekteyiz.

Gelişim Takibi

Öğrencilerimizin gelişimlerini; bireysel görüşmelerde, grup çalışmalarında, sınıf rehberlik çalışmalarında ve sınıf içi gözlemlerde, gelişimin tüm alt alanlarını detaylandırarak takip etmekteyiz. Öğrencimizin gelişimsel sürecine dair bilgileri sınıf öğretmeni ve velimizle paylaşmaktayız.

Okul Olgunluğu Çalışmaları

İlkokula geçecek anaokulu öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerini görebilmek ve geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarını belirlemek amacıyla iki aşamalı envanter uygulanmaktadır. Öğrencimizin desteklenmesi gereken alanları için sınıf öğretmeni ile bireysel çalışmalar planlanmaktadır.

Veli İletişimi

Özel Ege Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak velilerimizle belli aralıklarla görüşmeler yapılmaktadır. Sadece sorun odaklı değil kapsamlı, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışıyla süreç gözlemlenmekte ve yönlendirilmektedir. Ay sonunda velilerimizle paylaştığımız rehberlik bültenleri sayesinde iletişimimiz desteklemektedir.

Özel Ege Lisesi olarak öğrencilerimizin anaokulundan, 1.sınıfa geçiş süreçleri önemsediğimiz konulardan biridir. İlkokula hazırlık alanında yaptığımız çalışmalar, öğrencilerimizin anaokuluna başladığı ilk günden itibaren, tüm gelişim alanlarını kapsayacak şekilde planlanmaktadır.

Öğrencilerimizin, ilkokula geçişini kolaylaştırmak ve hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan çalışmalarımız arasında;

 • görsel ve işitsel algı,
 • dikkat ve hafıza,
 • problem çözme, tahmin ve temel kavram alanlarını geliştirme çalışmaları bulunmaktadır.

Rehberlik servisi olarak eğitim süreçlerinde titizlikle üzerinde durduğumuz bu alanlardaki gelişimlerini ölçebilmek adına 1. ve 2. dönem sonunda envanter uygulamaları yapmaktayız.  İlk uygulamamızın ardından öğrencilerimizde geliştirilmeye ihtiyaç duyulan noktalarla ilgili velilere ve öğretmenlere bilgi vermekteyiz. Bu sayede ikinci uygulamamıza kadar öğrencimizin ihtiyaç duyduğu alanları desteklemekteyiz.

Çocukluk döneminin duygusal gelişim olarak üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir dönem olduğunu düşünmekteyiz. Okul öncesi eğitimde, öğrencilerimizin ilkokulda okuma ve yazmayı öğrenebilmesi için onlara gerekli becerileri kazandırmaya çalışmaktayız. İlkokul sınıf öğretmenlerimiz tarafından yürütülen ses çalışmalarında çocuklarımıza fonetik duyarlılığı kazandırmayı amaçlamaktayız. Aynı zamanda, öğrencilerimizin gelişimini bütünsel bir yaklaşımla takip ederek ilkokula daha hazır ve güçlü bir başlangıç yapabilmelerini sağlamaktayız.

Anaokulu binamız,  çocuklarımıza özgürce ve birlikte öğrenme şansı veren bir mimariye sahiptir.

Anaokulu eğitim binamızın özellikleri:

 • 1392 m2 kapalı alana kurulmuş iki katlı bir eğitim binasıdır.

 • Binamızda; İngilizce ve ikinci yabancı dil (Almaca-Fransızca) sınıfları, küçük aşçılarımız için hünerlerini sergileyebilecekleri uygulama mutfağı, drama, müzik, akıl oyunları, sanat atölyesi, yaratıcı fikirler atölyesi, 4 yaş dinlenme odası ve iki farklı ortak oyun alanı ile ortalama her biri 45 m2 olmak üzere 11 farklı oyun-etkinlik sınıfı bulunmaktadır.

 • Öğrencilerimizin öz bakım ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde ve hijyenik koşullarda karşılayabilmeleri için her sınıfın kendine ait lavabo ve tuvaleti bulunmaktadır.

 • Öğretim programını destekleyen akıllı tahta, bilgisayar, projeksiyon ve genel ses sistemi gibi birçok teknolojik araçları kullanılmaktadır.

 • Çocuklarımızın merakla yaklaştıkları, canlı hayatını gözlemledikleri akvaryum, anaokulu binamızın girişinde öğrencilerimizi karşılamaktadır.

 • Kampüsümüzde üç ayrı oyun parkı bulunmaktadır. Ayrıca eğitim-öğretimin bir parçası hâline gelen yeşil kampüsümüzde bahçe sınıfları ile duvarsız sınıf uygulaması yapılmaktadır.

 • Dış cephesinde ısı yalıtımı, yangın alarmı ve söndürme sistemi bulunmakta, anaokulu binamızın ısıtma ve soğutma işlemleri merkezî sistem üzerinden yapılmaktadır.

 • Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “Okulum Temiz” sertifikasına sahip olan okulumuzda, Covid-19 tedbirlerine uygun olarak gün içinde ve gün sonunda yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarımız, öğrencilerimizin ve tüm personelimizin sağlığını korumak amacıyla titizle yürütülmektedir.

Anaokulu öğrencilerimiz anaokulu binası dışında kalan kültür merkezi, bilgisayar laboratuvarı, ilkokul bilim laboratuvarı, ahşap atölyesi, konferans salonu, sanat atölyeleri, yüzme havuzu, okul kütüphanesi, kapalı ve açık spor salonlarını da aktif bir şekilde kullanmaktadır.