Eğitim-Öğretim Anlayışımız

Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı olarak yürütülen ilkokul programımız zenginleştirilmiş bir içerikle uygulanır. Bu uygulamalar, öğrencilerimizin ilgi alanları, öğrenme farklılıkları ve hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Farklı yöntem ve tekniklerle her sınıf grubunun ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda öğrencilerimiz öğrenme programımızın en önemli parçasıdır ve öğrenme sürecine aktif olarak katılmaktadır. Bu süreçte öğrencilerimiz, öz disiplin anlayışı desteklenerek kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaları konusunda teşvik edilmektedir.

Yeni Nesil Sınıf Öğretmenliği Uygulaması

Eğitim, değişen çağın yeniliklerine ve gereksinimlerine karşılık verecek yeni yöntem ve metotlara ihtiyaç duyan bir süreçtir. Değişen çağ ve yeni nesil toplum ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda farklılıklara hızlı uyum sağlayabilen dinamik bireyler yetiştirmek eğitim hedefleri arasında yer almaktadır. Öğretim metotlarının gelişimi, bilgi alanlarının genişleyip çeşitlenmesi ile yeni uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüm bu ihtiyaçlar dikkate alındığında okulumuzda, öğrencilerimizin şubelerinde değişiklik yapılmadan her öğretim yılında farklı bir sınıf öğretmeni ile bir arada olacağı sınıf öğretmenliği uygulaması yürütülmektedir. Bu uygulama, öğrencilerimizin ilkokuldan itibaren birden fazla sınıf öğretmeni tarafından tanınması, çok yönlü değerlendirilmesi ve gelişiminin desteklenmesine daha fazla katkı sağlanmaktadır.

İlkokulda Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimimiz tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreçte yapılan uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilmektedir. 

Öğrenci başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında sadece kazanım odaklı değil, eleştirel düşünme, girişimcilik, öz yönetim, iş birliği ve takım çalışması, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme gibi becerilerin de ölçülmesine ağırlık verilmektedir.

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz veriler, öğrencimizin gelişimi ve öğretmen görüşleri haftalık ve aylık olmak üzere okul yönetim sistemimiz üzerinden velilerimizle paylaşılmaktadır.

Rehber öğretmenlerimiz tarafından yürütülen, sınıf öğretmenlerimiz tarafından yakından takip edilen ve velilerimize belli aralıklarla geri bildirimlerde bulunulan bu sürece ek olarak bazı özel ölçme ve değerlendirme çalışmaları da yürütülmektedir:

Portfolyolar


Portfolyo bir öğrencimizin yıl içerisinde gelişimini gösteren, öğrenci ürünlerinin bulunduğu, ürünlerin gelişimsel yapısının görsel ve içeriksel olarak irdelenebildiği dosyalardır. Portfolyo adı verilen bu dosyalar veli toplantılarında ve öğrenci paylaşımının yapıldığı toplantılarda kullanılır. Öğrencilerimiz velisiyle bir araya geldiği bu toplantılarda doğrudan yaptığı çalışmalara dair bilgi verme, dönüşümlü düşünme ve neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenmektedir. Öğrencilerimize ait bu dosyalar sınıf ortamında saklanır ve yıl sonunda velilerimiz ile paylaşılır.

Haftalık İzleme Çalışmaları

1. sınıftan 4. sınıfa kadar öğrencilerimizin öğrenme yolculuğunun neresinde olduklarını görmeleri ve öğrenmenin kalıcı hale gelmesi amacıyla haftalık değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar öğretmenlerimizin ünitede bulunan konuları işlerken kazandırılmak istenen davranışların hangilerinin kazanılıp hangilerinin kazanılmadığını saptamak amacıyla uyguladıkları bir ölçme aracıdır. Böylece bir ünite tamamlanmadan olası eksik ve yanlış öğrenmeler saptanabilir ve destekleme çalışmaları yapılır.

Günlük Ev Çalışmaları

Günlük ev çalışmaları öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini amaçlar. Ortalama süre sınıf düzeylerine göre belirlenir.

Hafta Sonu Çalışmaları

İşlenen konuları tekrar etme, gözlemleme, materyal toplama, derse hazırlık yapma ve araştırma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalardır. İlkokulda haftanın bir günü eve çalışma gönderilmemekte ve bu günü öğrencimizin serbest çalışma günü olarak değerlendirmesi sağlanmaktadır. Ödevlerin öğrenciye fayda sağlaması için velinin ödevin yapımında aktif rol oynamaması ve sadece yol gösterici olması gerekmektedir.

Çocuğumun İlkokula Başlama Yaşı Nedir?

2021-2022 öğretim yılı okula başlama yaşı, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu (30.09.2021) itibarıyla hesaplanır:

  • Bu tarihte 69, 70, 71 aylık olan çocuklarımızın ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteği ile kayıt ertelenebilir ve bir yıl daha anaokulu eğitimine devam edilebilir.
  • Bu tarihte 72 aylık olan çocuklarımızın ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ve kayıt ertelenemez.

Değerli Veliler, Okulumuzda çocuklarımızın ilkokula hazırbulunuşluklarını, ilkokul 1. sınıfa başlama düzeylerini doğru tespit edebilmek amacıyla kayıt öncesinde tüm öğrencilerimiz ile rehberlik görüşmeleri yapılmaktadır. https://e-okul.meb.gov.tr/yasHesap.aspx adresinden ilkokula başlama yaşınızı hesaplayabilir, ilkokul hazırbuluşluluk görüşmeleri için rehber öğretmenlerimizden randevu alabilirsiniz.