Özel Ege Lisesi, bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise sınıflarını bulunduran bir k12 okuldur. Okulumuzun yerli veya yabancı herhangi bir vakıf, sivil toplum kuruluşuyla doğrudan ya da dolaylı bağı bulunmamaktadır. Özel Ege’de eğitim hafızası çok önemsenmekte, kurumun ve eğitimin gelenekleri yaşatılmaya çalışılmaktadır. Okul, kurullar ve kurallarla yönetimin gerekliliğine inanmaktadır.

Bir bilim ve liderlik okulu olarak tanınan Özel Ege Lisesi, mezunlarının siyaset, kamu yönetimi, iş dünyası, medya, akademik çevre, sivil toplum ve fikir dünyasına kanaat önderliği yapacak yurttaşlar olmasını hedeflemekte, çevresini ve ülkesini bir üst eşiğe taşıma tutkusu olan, dönüştürücü lider adayları yetiştirmeye çalışmaktadır.

"Özel Ege Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına minnet duyan, cumhuriyetin kuruluş felsefesini benimsemiş ve içselleştirmiş kişiler tarafından yönetilmektedir. Çocuklarımız bu felsefe dışında herhangi bir dünya görüşüne yatkınlığın bulunmadığı ve siyasi bir görüşün barınmadığı bir eğitim-öğretim ortamında yetişmektedir."

Özel Ege’nin hedefi, lider vasıflı ve yöneten insanlar yetiştirmektir.  Okulumuz, kendisini yalnızca yükseköğrenime öğrenci hazırlayan bir kurum olarak görmemekte, yükseköğrenimini takiben yaşama atılacak gençlere o günlerde gerekli olacağına inandığı donanımı da kazandırmayı amaçlamaktadır.

Genel görüntüsüyle Özel Ege, öğrencinin yaratıcılığını ve hareket özgürlüğünü yok etmeyen ancak belli bir disiplin anlayışını da beraberinde yaşatan bir atmosfere sahiptir.  Sadece okul sınırları içinde değil, özel ve sosyal hayatlarında da öğrencilerden Özel Egeli olmanın bilinci ile hareket etmeleri beklenir.  Bu anlayış, Özel Ege’nin felsefesini yansıtmaktadır.

Okulun disiplin anlayışı, öğrencilerinin kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu alması üzerine kuruludur.  Çocuklarımıza, doğru zamanda, doğru yerde, doğru davranışı yapmalarını ve kendileri için doğru olan kararları almalarını sağlayacak bir özgüven duygusu verilmeye çalışılmaktadır.

Başkalarının kişilik, hak ve özgürlüklerine her koşul altında saygı ve tahammül, eğitim felsefemizin ayrılmaz bir parçasıdır.  Bu konuda zafiyet gösteren kişinin, öz eleştiri yapmasının ve davranışlarını gözden geçirmesinin gerekliliğine inanılır.

Okulumuz, bireysel gelişimin sürekliliğini ve artarak devam etmesinin gerekliliğini esas alır.  Öğrencilerin üretkenliği, fikirleri ve eleştirileri çok ciddiye alınır.  Öğrencinin kendi gelişimine katkı, okulun gelişimine katkı, sosyal yaşama katkı, kısaca her alanda katkısı teşvik edilir.  Aldığı eğitimi topluma verebilen ve insanlığın gelişimi için bunun önemini fark edebilen nesillerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bireysel gelişimi hedefleyen Özel Ege’de bireysel düşünce teşvik edilmez. Tersine, bireysel faydanın yükseltilmesinin toplumsal mutluluğun oluşması için yeterli olmayacağı, toplumun elde edeceği toplam faydanın yükseltilmesinin nihai hedef olması gerektiği öğrencilere anlatılır ve yaşatılır.

Bazı okul kuralları da dâhil olmak üzere, birçok durumda öğrencilerin görüşlerine başvurulur.  Onların fikirleri ve deneyimleri değerlendirilir.  Öğrenciden başlayan ve ailelere uzanan iletişim zincirinde Özel Ege’nin katılımcı bir ruhu ve paylaşımcı bir eğitim modeli vardır.

Özel Ege Lisesi her türlü cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, renk, milliyet, etnik köken ayrımcılığına karşıdır
ve anılanlar üzerinde yapılan her türlü ayrımcılıkla gücü yettiğince mücadele edecektir. Okuldaki
her öğrenci, sunulan sosyal, akademik ve sportif imkânlardan faydalanma hakkı ve ayrıcalığına
sahiptir.