ÖZEL EGE LİSESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

(Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu Dolduran Öğrenci Ve Veli Aydınlatma Metni)

Veri Sorumlusu        : İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım AŞ

Adres                    : 119/1 Sokak No:3 35050 Bornova/İZMİR (Özel Ege Lisesi)

İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. (“Özel Ege Lisesi”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında; veli ve öğrenci olarak kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili yarışma/etkinlik/sınav/okul tanıtım işlemlerinde için okulumuza başvuru formu ile başvuruda bulunan siz öğrenci ve velilerimizi aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Faaliyetlerimizin yürütülmesi ile organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması kapsamında ilgili yarışma/etkinlik/sınav/okul tanıtım işlemlerinde için okulumuza başvuru formu ile başvuruda bulunan siz öğrenci ve velilerimizin aşağıda yer alan kişisel verilerini işlemekteyiz.

 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

(Veli/Öğrenciye ait) Ad

Soyad Doğum Tarihi

Yarışma/etkinlik/sınav/okul/İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Yarışma/etkinlik/sınav/okul/İş          Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet    Üretim    ve    Operasyon    Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Kişisel Sebepleri

Verilerin

İşlenmesinin

Hukuki

Kişisel verileriniz, Özel Ege Lisesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik form vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

(Veli/Öğrenciye ait) Katılınan  İl Okul/Ev Adresi Okul Adı

Eğitim Bilgileri

Mobil Telefon Numarası E-Posta Adresi

Yarışma/etkinlik/sınav/okul/İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Yarışma/etkinlik/sınav/okul/İş    Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Sebepleri

Verilerin

İşlenmesinin

Hukuki

Kişisel verileriniz, Özel Ege Lisesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Öğrenci Verileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Eğitim Aldığı Okul

T.C. Kimlik Numarası Kayıtlı Olduğu Sınıf/Şube

Yarışma/etkinlik/sınav/okul/İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Yarışma/etkinlik/sınav/okul/İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Sebepleri

Verilerin

İşlenmesinin

Hukuki

Kişisel verileriniz, Özel Ege Lisesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Sağlık Verileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

(Öğrenciye Ait) HES Kodu

Yarışma/etkinlik/sınav/okul/İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Yarışma/etkinlik/sınav/okul/İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Sebepleri

Verilerin

İşlenmesinin

Hukuki

Kişisel verileriniz, Özel Ege Lisesi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak ve gerekmesi halinde açık rızanız alınarak işlenmektedir

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.


Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

 • Özel Ege Lisesi Yarışma/etkinlik/sınav/okul/webinar faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi ile bilgi güvenliği sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a,
 • Yarışma/etkinlik/sınav/okul/webinar faaliyetlerinin planlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İş Ortakları’na,
 • Yarışma/etkinlik/sınav/okul/webinarlar kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetin sağlanabilmesi adına, fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla Tedarikçiler’e
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmüş ise ilgili süre sonunda, öngörülmemiş ise KVKK’ya uygun makul süre sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK md.11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi talebinizi, ıslak imzanızı ve kimlik fotokopinizi içeren dilekçeniz ile;

 • 119/1. Sokak No: 3 35050, Bornova/İzmir adresine göndererek ve/veya,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte 119/1. Sokak No:3 35050, Bornova/İzmir adresindeki Özel Ege Lisesi’ne bizzat başvurarak,

Özel Ege Lisesi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad/soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

ETK ONAY METNİ

“İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. tarafından iletişim bilgilerime ticari e-posta ve SMS gönderilmesini kabul ediyorum.

İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. ile paylaşmış olduğum iletişim bilgilerimin her türlü ürün ve hizmet tanıtım, reklam, pazarlama, promosyon ve kampanya bilgilendirmelerine ve buna benzer davet, tanıtım, etkinlik ve anket uygulamaları ve faaliyetler hakkında bilgilendirme kapsamında kullanılmasına, tarafımla sms, e-posta, telefon kanallarıyla iletişime geçilmesine ve belirtilen yollarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verdiğimi; bu kapsamda İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve kanuni ilkelere uygun şekilde, veri sorumlusu İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. ile bu şirketin ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, yasal nedenlerle otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde işlenmesine, ilgili tüm yasal haklarım hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.”