• İnsan haklarına saygılı olmak.

 • Başkalarının özgürlüğüne ve sahip olduklarına saygı göstermek ve bunlara zarar vermemek.

 • Yıkmayı, ortadan kaldırmayı ve insan hayatını sonlandırmayı esas almayan her türlü görüş, fikir ve eleştiriye saygı göstermek.

 • Her türlü cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, renk, milliyet ve etnik köken ayrımcılığına karşı gücü yettiğince mücadele etmek.  

 • Sosyal, akademik ve sportif imkânlardan faydalanma hakkı ve ayrıcalığını tüm öğrencilere eşit şekilde sunmak.  

 • Bireysel farklılıkları saygıyla karşılamak ve bunları bir zenginlik olarak algılamak.

 • Başta öğrenciler olmak üzere, paydaşlardan birey olmanın değerini ve saygısını hiçbir şekilde esirgememek.

 • Şeffaflık ve sorumluluk üzerine kurulu adil bir yönetim anlayışı içinde olmak. Kurumsal yönetim ilkelerini benimsemek.

 • Büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak.  Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak.  Ulusal değerleri koruma ve sahiplenmede duyarlı ve öncü olmak.

 • Türkçeyi sevmek, korumak ve doğru kullanılmasına özen göstermek.

 • Ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı yaşam biçimi olarak kabul etmek.  

 • Toplumsal işleyişteki yanlışları görmek ve çözüm üretmek.

 • Toplumsal kurallara uymak ve toplumsallaşmayı özendirmek.

 • İnsani ihtiyaç ve zorunlulukları gözeterek tüm canlıların yaşam hakkını savunmak.

 • Okula, çevreye ve insanlığa ait bütün eşyaları ve kaynakları özenle kullanmak.

 • Koşullar ne olursa olsun, dürüstlükten asla ödün vermemek.  Kişisel çıkarlar söz konusu olduğunda bile adil ve dürüst davranmak.

 • Sadece ekip çalışmaları için yardımlaşma yapmak.  Kişisel bilgilerin sınandığı sınavlarda kopya çekmemek.  Kişisel ödevleri kendi becerisi ve bilgisi ile yapmak.

 • Kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu almak.

 • Öğrenme ve öğretme hakkını daima korumak.

 • Bilimden esinlenmek.  Bilimselliği akılcı ölçülerde uygulamak.  Bilimsel verilere dayalı kararlılık içinde olmak.

 • Özgür ve yaratıcı düşünmeyi desteklemek.

 • Alçak gönüllü olmak.

 • Sanata ve estetik değerlere duyarlı olmak.

 • Bütün bu kurumsal değerleri her ortamda ve her yerde, yaşam boyu taşımak ve yaşatmak.