Eğitim-Öğretim Anlayışımız

Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı olarak yürütülen ilkokul programımız zenginleştirilmiş bir içerikle uygulanır. Bu uygulamalar, öğrencilerimizin ilgi alanları, öğrenme farklılıkları ve hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Farklı yöntem ve tekniklerle her sınıf grubunun ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda öğrencilerimiz öğrenme programımızın en önemli parçasıdır ve öğrenme sürecine aktif olarak katılmaktadır. Bu süreçte öğrencilerimiz, öz disiplin anlayışı desteklenerek kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaları konusunda teşvik edilmektedir.

Yeni Nesil Sınıf Öğretmenliği Uygulaması

Eğitim, değişen çağın yeniliklerine ve gereksinimlerine karşılık verecek yeni yöntem ve metotlara ihtiyaç duyan bir süreçtir. Değişen çağ ve yeni nesil toplum ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda farklılıklara hızlı uyum sağlayabilen dinamik bireyler yetiştirmek eğitim hedefleri arasında yer almaktadır. Öğretim metotlarının gelişimi, bilgi alanlarının genişleyip çeşitlenmesi ile yeni uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüm bu ihtiyaçlar dikkate alındığında okulumuzda, öğrencilerimizin şubelerinde değişiklik yapılmadan her öğretim yılında farklı bir sınıf öğretmeni ile bir arada olacağı sınıf öğretmenliği uygulaması yürütülmektedir. Bu uygulama, öğrencilerimizin ilkokuldan itibaren birden fazla sınıf öğretmeni tarafından tanınması, çok yönlü değerlendirilmesi ve gelişiminin desteklenmesine daha fazla katkı sağlanmaktadır.

İlkokulda Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimimiz tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreçte yapılan uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilmektedir. 

Öğrenci başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında sadece kazanım odaklı değil, eleştirel düşünme, girişimcilik, öz yönetim, iş birliği ve takım çalışması, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme gibi becerilerin de ölçülmesine ağırlık verilmektedir.

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz veriler, öğrencimizin gelişimi ve öğretmen görüşleri haftalık ve aylık olmak üzere okul yönetim sistemimiz üzerinden velilerimizle paylaşılmaktadır.

Rehber öğretmenlerimiz tarafından yürütülen, sınıf öğretmenlerimiz tarafından yakından takip edilen ve velilerimize belli aralıklarla geri bildirimlerde bulunulan bu sürece ek olarak bazı özel ölçme ve değerlendirme çalışmaları da yürütülmektedir:

Portfolyolar


Portfolyo bir öğrencimizin yıl içerisinde gelişimini gösteren, öğrenci ürünlerinin bulunduğu, ürünlerin gelişimsel yapısının görsel ve içeriksel olarak irdelenebildiği dosyalardır. Portfolyo adı verilen bu dosyalar veli toplantılarında ve öğrenci paylaşımının yapıldığı toplantılarda kullanılır. Öğrencilerimiz velisiyle bir araya geldiği bu toplantılarda doğrudan yaptığı çalışmalara dair bilgi verme, dönüşümlü düşünme ve neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenmektedir. Öğrencilerimize ait bu dosyalar sınıf ortamında saklanır ve yıl sonunda velilerimiz ile paylaşılır.

Haftalık İzleme Çalışmaları

1. sınıftan 4. sınıfa kadar öğrencilerimizin öğrenme yolculuğunun neresinde olduklarını görmeleri ve öğrenmenin kalıcı hale gelmesi amacıyla haftalık değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar öğretmenlerimizin ünitede bulunan konuları işlerken kazandırılmak istenen davranışların hangilerinin kazanılıp hangilerinin kazanılmadığını saptamak amacıyla uyguladıkları bir ölçme aracıdır. Böylece bir ünite tamamlanmadan olası eksik ve yanlış öğrenmeler saptanabilir ve destekleme çalışmaları yapılır.

Günlük Ev Çalışmaları

Günlük ev çalışmaları öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini amaçlar. Ortalama süre sınıf düzeylerine göre belirlenir.

Hafta Sonu Çalışmaları

İşlenen konuları tekrar etme, gözlemleme, materyal toplama, derse hazırlık yapma ve araştırma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalardır. İlkokulda haftanın bir günü eve çalışma gönderilmemekte ve bu günü öğrencimizin serbest çalışma günü olarak değerlendirmesi sağlanmaktadır. Ödevlerin öğrenciye fayda sağlaması için velinin ödevin yapımında aktif rol oynamaması ve sadece yol gösterici olması gerekmektedir.

Çocuğumun İlkokula Başlama Yaşı Nedir?

2021-2022 öğretim yılı okula başlama yaşı, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu (30.09.2021) itibarıyla hesaplanır:

  • Bu tarihte 69, 70, 71 aylık olan çocuklarımızın ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteği ile kayıt ertelenebilir ve bir yıl daha anaokulu eğitimine devam edilebilir.
  • Bu tarihte 72 aylık olan çocuklarımızın ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ve kayıt ertelenemez.

Değerli Veliler, Okulumuzda çocuklarımızın ilkokula hazırbulunuşluklarını, ilkokul 1. sınıfa başlama düzeylerini doğru tespit edebilmek amacıyla kayıt öncesinde tüm öğrencilerimiz ile rehberlik görüşmeleri yapılmaktadır. https://e-okul.meb.gov.tr/yasHesap.aspx adresinden ilkokula başlama yaşınızı hesaplayabilir, ilkokul hazırbulunuşluk görüşmeleri için rehber öğretmenlerimizden randevu alabilirsiniz.

Okul, çocuğun toplum hayatına ilk adım attığı ve sosyal yaşama uyum sağladığı yerdir.  Bu nedenle öğrencinin okul içindeki yaşantısı bir anlamda gerçek hayattaki yaşantısının bir parçasıdır.  Okulumuzda öğrencilerin günlük yaşam bilgi ve becerilerini zenginleştirmek amacıyla çeşitli uygulamalara yer verilmektedir.  Bu uygulamalarla amacımız, öğrencilerimizi daha iyi bir yaşam için bilgiyle donatmak ve geleceğe hazırlamaktır.  İlkokulumuzda öğrencilerin temel öğrenme becerilerini kazanarak akademik gelişimlerine zemin hazırlayacak yapıyı oluşturmaları hedeflenmektedir.

İlkokuldan başlayarak öğrencilerimizin toplum bilinci gelişmiş bireyler olarak ülkemiz ve dünyamızdaki gelişmeleri takip edebilen, değerlendirip yorumlayabilen bir bilinçle yetişmelerini amaçlıyoruz.

Özel Ege Lisesi kültüründe çalışma, sabır ve tevazu öne çıkan değerler olarak dikkat çekmektedir.  Okul, öğrencilerini popüler kültürün ve baskın tüketici anlayışın tek tip insan yetiştirme tehlikesine karşı dikkatli olmaya çağıran bir anlayışa sahiptir.   Bu nedenle öz güven, beşeri ilişkiler, yaşanan toplumun gerçekleri, girişkenlik, topluluk karşısında rahatlıkla konuşabilme, ulusal duyarlılık, millî değerler ve yurttaşlık bilinci gibi konular eğitim önceliklerimizdir.

İngilizce "SMART"İngilizce dersi öğretim programımız “SMART”, Özel Ege Lisesi öğretmenleri ve program geliştirme uzmanları tarafından anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğrenimleriadına geliştirilmiştir. Bu öğretim programı öğrencilerin ilgi duyduğu belirli temalar etrafında şekillendirilmiştir. SMART İngilizce dersi öğretim programımız ile öğrencilerimiz hedef dilde kazandıkları yeterlilikleri matematik, fen bilgisi, müzik ve görsel sanatlar gibi disiplinlerle de birleştirme fırsatı bulur ve deneyimler.

İlkokul Kademesinde Hedeflenen İngilizce Düzeyi

İlkokul dördüncü sınıfta Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi’ne göre (CEFR) öğrencilerimizin A1+/A2 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. Bu süreçte, öğrencilerimiz okulumuz tarafından düzenlenen Quiz Show, SpellingBee gibi etkinliklerde hedef dili eğlenceli bir şekilde kullanmaktadır. Ayrıca Cambridge Starters ve Movers sınavlarına katılarak Türkiye ortalamalarının üzerinde sonuçlar elde etmektedir. Öğrencilerimiz ilkokulda eTwinning projeleri kapsamında farklı kültürleri tanırken, İngilizceyi aktif olarak kullanıp yepyeni bilgiler öğrenmektedir.

“SMART” geleceğin liderlerini yetiştirir.

İkinci Yabancı Dil: Almanca-Fransızca

Özel Ege’de ikinci yabancı dil eğitimi 5 yaştan itibaren haftada iki ders saati olarak başlamaktadır. Öğrencilerin Almanca veya Fransızca olarak başladıkları eğitimleri ilerleyen kademelerde artan ders saatleriyle mezuniyetlerine kadar devam etmektedir.

Anaokulundan itibaren yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz, çoklu zekâ kuramıyla bireysel farklılıklarına uygun kazanımlar elde etmektedir. Oyun temelli, renkli ve görsel kullanımların zengin olduğu öğretim yöntemleriyle dili temel düzeyde öğrenmesi hedeflenen öğrencilerimiz, ilkokulda kendilerini ifade etme becerileri kazanarak ortaokul 5. sınıftan itibaren girdikleri uluslararası sınavlarla Almanca ve Fransızca uluslararası geçerliliği olan A1 ve A2 resmi dil sertifikası alabilecek düzeye yükselmektedir.

Bu sertifikalar Avrupa dilleri ortak çerçeve programı ile uyumlu dünyanın dört bir yanında aynı standartlara uygun olarak verildiği garantilenen, ömür boyu geçerliliği olan, üniversite ve şirketler tarafından tanınan ve kullanılan belgelerdir.

Kendi kültürel kimliğinin farkında olarak yetişen öğrencilerimiz,  öğrendikleri dili konuşan ülkelerin kültürel değerlerini de tanıyarak çok kültürlülük bilinci kazanır. Bu sayede diğer kültürlere hoşgörü ve saygı gösteren öğrencilerimizin, dünyanın her yerinde yaşayabilecek bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımızdır.

Rehberlik anlayışımızın temelinde merkeze öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve gelişim dönemi özelliklerini aldığımız kapsamlı gelişimsel ve önleyici rehberlik temelli bir program yer almaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen rehberlik çalışmalarımız, bireyin kendini en iyi şekilde tanıması ve güçlü yönlerini ortaya çıkarabilmesi için gerekli olan; karar verme, problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, kişiler arası etkili iletişim, öz farkındalık, empati, duygu farkındalığı gibi temel yaşam becerilerinin alt yapısını öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemektedir. Çalışmalarımızı yürütürken çözüm odaklı yaklaşımı benimseyerek öğrencilerimize gelişimsel süreçleri içerisinde karşılaşabilecekleri güçlüklerde çözüm yollarını bulmaları konusunda rehberlik ediyoruz. Tüm bu süreci sınıf öğretmeni, aile ve rehber öğretmen iş birliği ile gerçekleştiriyoruz.

Bireysel Tanışma Görüşmeleri

Öğrencimize en faydalı yaklaşımın, onu en iyi şekilde tanımaktan geçtiği düşüncesi ile öğretim yılının başında hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz ile bireysel tanışma görüşmeleri yapıyoruz. Öğrencilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde “Öğrenci Tanıma Formu”, velilerimizle yaptığımız görüşmelerde ise “Veli Görüşme Formu”nu kullanarak öğrencilerimizin kişisel, sosyal ve duygusal gelişim özelliklerine dair bilgiler alıyoruz. Böylece öğrencilerimizi ve velilerimizi en iyi şekilde tanımayı hedefliyoruz.

Oryantasyon Çalışmaları

Okula yeni başlayan sınıflarımız ve aramıza yeni katılan öğrencilerimiz için yapılan okula uyum çalışmaları sonrasında, okula uyum konusunda zorluk yaşayan öğrencilerimiz ile bireysel çalışmalar yürütüyoruz.

Öğrencilerimizin gelişimlerini yapılan bireysel görüşmelerde, grup çalışmalarında, sınıf rehberlik çalışmalarında ve sınıf gözlemlerinde, gelişimin tüm alt alanlarında detaylandırarak takip ediyoruz. Sınıf öğretmeni ve velilerimizle iletişimde bulunarak öğrencilerimizin gelişimsel sürecine dair bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz.

Okul Olgunluğu Çalışmaları

İlkokul sürecinde aramıza yeni katılacak öğrencilerimizi tanımak ve onların gelişim düzeyleri hakkında bilgi edinmek amacıyla her yaş düzeyine uygun olacak şekilde hazırladığımız “Okul Olgunluğu Değerlendirme Form”unu uyguluyoruz. Bu uygulama sırasında öğrencimize dair yaptığımız gözlemler ve mülakat sonucunu değerlendirerek gelişimin farklı alt alanlarındaki hazırbulunuşluk düzeyini en doğru şekilde belirliyoruz.

Veli İletişimi

Velilerimizle olan iletişim, en önemli gördüğümüz konular arasında yer almaktadır. Velilerimizle gerek yüz yüze gerek uzaktan görüşmeler yaparak sürece dâhil olmaları konusunda yönlendirici oluyoruz. Sadece sorun odaklı değil, kapsamlı gelişimsel ve önleyici rehberlik doğrultusunda süreci gözlemleme,  yönlendirme görüşmelerini de yürütüyoruz. Her ayın sonunda, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırladığımız bültenlerimizi velilerimiz ile paylaşıyoruz.

Anne Baba Okulu

Her yıl düzenli olarak alanında uzman kişileri velilerimizle bir araya getiriyoruz. İletişim, gelişim özellikleri, düşünme becerileri, sınırlar gibi konular bu okulun ana çerçevesini oluşturuyor. Burada ailedeki bireylerin temel ihtiyaçlarını göz önüne alarak konuları belirliyoruz.

Uzaktan Eğitimde Rehberlik

İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında rehberlik çalışmalarımıza uzaktan eğitim sistemimiz Perculus+ üzerinden çevrim içi olarak devam ediyoruz.

İlkokul programımızda temel derslerin yanı sıra öğrencilerimizin farklı alanlarda sahip olduğu becerilerini geliştirmeleri ve ilgi alanlarını keşfetmeleri amacıyla çeşitli atölye dersleri yer almaktadır. Haftalık ders programının içinde yer alan bu derslere ek olarak ilkokul programız kulüp dersleriyle de zenginleştirilmektedir. İlkokul programımızda yer alan temel etkinlikler ve kazanımları şu şekildedir:

Ahşap ve Tasarım Atölyesi

Ahşap ve tasarım atölyesi dersi ile öğrencilerimizin sadece tüketen bireyler olmak yerine üretim sürecini de destekleyecek nitelikler kazanmasını, duyuşsal ve psiko-motor becerilerinin, öz saygı ve öz benliklerinin, iletişim ve dil becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlarken gerçek yaşam becerileri, temel bilimler ve inovatif düşünme becerilerinin de gelişmesini hedeflemekteyiz. Bilim ve teknoloji üssü (BİTÜ) ahşap atölyesi sınıfında öğrencilerimiz yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerini kullanarak üretmenin mutluluğunu tatmaktadır.

Akıl Oyunları

Öğrencilerimize içinde bulunduğumuz bilgi çağının gelişmelerine paralel donanımlar kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Akıl oyunları sınıfımızda bir problemi çok yönlü değerlendirmeyi öğreniyoruz. Böylece basitten karmaşığa doğru ilerleyebiliyor, yapacağımız hamlelerin sonuçlarını öngörebiliyoruz.

Bilim Atölyesi

Araştırma, yaratıcılık, problem çözme gibi zihinsel becerileri ilkokuldan itibaren geliştiriyor ve öğrencilerimizi bilimin eğlenceli yüzüyle tanışıyoruz. Bilim Kurulumuzun desteğini alarak yaptığımız çalışmaları bilim ve teknoloji üssü (BİTÜ) bilim laboratuvarında gerçekleştiriyoruz. İyi bir fen okuryazarı olmalarını istediğimiz öğrencilerimizin, bilim atölyesi dersi ile bilgilerini yaşama aktarabilecek yeterlilikte, merak eden, sorgulayan, uygulayan ve üreten çocuklar olmaları için çalışmalar yapıyoruz.

Düşünme Becerileri

Düşünme ve akıl yürütme, bireyin kendisini, doğayı ve karşılaştığı yeni problemleri, sorgulayarak, irdeleyerek, ilişkilendirip, simgeleştirip, karşılaştırıp sistematik kurarak sonuç çıkarmak, bilgi ve deneyim oluşturmak gibi etkinlikler içerir.

Bilgi ve deneyim oluşturmak için uyguladığımız düşünme becerileri dersimizde, gerçek dünya ile bağlantı kurmanın yanında öğrencilerin zihnindeki gerçek problem durumlarını ortaya çıkarmayı ve bu problem durumlarına öğrencilerin bireysel ya da grup olarak çözüm yolları üretmelerini amaçlamaktayız.  Çözüm yolları üretirken öğrencilerin akıl yürütme ve ispat becerilerini kullanmaları ve her duruma mantıklı bir gerekçe gösterme alışkanlığı kazanmaları öncelikli hedefimizdir.

Öğrencilerimizin “düşünme becerileri” dersinihazır bir sistem olarak değil, esnek yapıda etkinlik olarak görmeleri amaçlanmaktadır. Bunu sağlamak için her öğrencinin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre etkinlik temelli çeşitli planlarhazırlayarak iş birliği içinde etkinlikleri gerçekleştirmekteyiz.  Bu durumda her öğrenci uygulamadan kendi ihtiyaçlarına uygun bilimsel içerikleri seçebilmekte ve araştırma yapmak için kendisi güdülenmektedir.

Düşünme becerileri dersi sonunda ise öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla “öğrenme günlükleri” yazmaları istenmektedir. Bu öğrenme günlüklerinde öğrencilerden dersten önce “neler biliyordum” ders sonunda ise “neler öğrendim” sorularını cevaplayarak kendi gelişimlerini yazıya dökmeleri istenmektedir. Ayrıca düşünme becerileri dersimiz ile öğrenciler her öğrenmenin sonunda “daha neler öğrenmek istiyorum” sorusunu cevaplayarak ilerideki öğrenmelerin temelini kendileri oluşturmaktadır.

Dönem ortası ve dönem sonunda öğrencilerimizin yaptığı araştırmaların proje, poster ve bildiri yapılması için öğrencilerle birlikte çalışmalar yürütülmektedir.  Bilimsel düşünme becerilerini erken yaşlarda kazanmak ve araştırmalarının ürüne dönüşmesini sağlamak en önemli hedefimizdir.

Halk Oyunları

Halk oyunları, öğrencilerin tüm gelişim alanlarını destekleyen evrensel bir dildir. Kültürel mirasımız ve zenginliklerimizden biri olan halk oyunları etkinliği ile öğrencilerimizin estetik yönünü ve ritim duygusunu geliştiriyor, vücuda esneklik kazandırıyor ve birlikte hareket etme koordinasyonunu destekliyoruz. İlkokul programımızda yer verdiğimiz halk oyunları dersimizde öncelikli hedefimiz;yerel, ulusal ve uluslararası dans kültürlerini geçmişten günümüze tanıma ve bu dansların hikâyelerini öğrenerek kendi kültürünü bilen ve kültürel değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmektir.

Kodlama

Kodlama dersi ile öğrencilerimizin geleceğin dili olan teknolojiye hâkim olmalarını, teknolojiyi aktif olarak kullanmalarını ve algoritmik düşünebilmelerini hedeflemekteyiz. Yıl boyunca bu hedeflerin gerçekleşmesi için öğrencilerimiz bilim ve teknoloji üssü (BİTÜ) bilgisayar laboratuvarında proje çalışmaları yapmaktadır. Geleceğin lider adayları, projeleri için sunumlar hazırlamakta ve sadece teknolojik becerilerini değil, iletişim becerilerini de geliştirmektedir.

Satranç

Satranç dersi ile öğrencilerimizin yaratıcılık, eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme gibi zihinsel becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Satranç sınıfımızda gerçekleştirdiğimiz dersimiz ile öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal başarılarında olumlu yönde gelişimler yaşanmaktadır.

“Ayın Kitabı”

Okuma alışkanlığı, çocuklarımıza ilkokul çağında kazandırılabilecek en önemli temel alışkanlıklardan biridir. Bu kazanımı desteklemek amacıyla ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda “ayın kitabı” uygulamasıyla çocuklarımız her ay okudukları kitapların yazarlarıyla buluşur.  Her sınıf düzeyinde ayrı ayrı düzenlenen söyleşilerle öğrenciler okudukları kitaplara ilişkin sorularını yazarla paylaşır, yazara kitaplarını imzalatır. Küçük yaştan itibaren yazın dünyasıyla tanışır.

Sanatsal Etkinlikler

İlkokul öğrencileri için düzenlenen diğer etkinlikler de tiyatro ve sanat alanlarındadır. Öğrencilerimiz her dönem en az bir kez Türkçe ve İngilizce tiyatro, opera, kukla tiyatrosu ve klasik müzik konseri gibi sanatsal etkinlikleri İzmir’in en kapsamlı salonlarından biri olan ve kampüsümüzün içinde yer alan Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde izleme olanağı bulur.  Ayrıca kültür merkezimizde bulunan atölyelerde resim, müzik, satranç, seramik derslerini alır. Öğrenciler, sergi alanlarında derslerde yaptıkları ürünleri sergileme olanağı bulmaktadır.

Yıl içinde düzenlenen performansa dayalı etkinliklerde öğrenciler, sahneyi kullanarak sanatsal duygu ve yeteneklerini sunma olanağı yakalar.  “Çalgım ve Ben”, “Korolar Şenliği”, “Türkçe Tiyatro”, “İngilizce Tiyatro”, “Almanca Tiyatro” ve “Fransızca Tiyatro” gibi etkinliklerimizin sunumları da aynı sahnede yapılır.

Edebî Eser Okuma

İlkokul 4. sınıfta başlayan bu uygulamada öğrenciler her dönem bir tane Türkçe, bir tane İngilizce olmak üzere edebî eser okur.  Öğrenciler okudukları kitapları, Türkçe ve İngilizce eserler için ayrı ayrı hazırlanmış olan standart formlara uygun olarak tanıtır.  Her öğrenci okuduğu kitabı sınıfında sözlü olarak sunar.

Yıllık Proje

Özel Ege’de yıllık proje uygulamasına 4. sınıftan itibaren başlanmaktadır.  Yıllık proje, öğrencilerden oluşan grupların bir konu üzerinde ekip çalışması yapmasıdır.  Projeler öğrenciler tarafından yazılı olarak hazırlanır.  Aynı proje öğretmen ve sınıftaki diğer öğrencilere sözlü olarak sunulur.  Seçilen projeler her yıl hazırlanan “Özel Ege Lisesi Proje Kitabı”nda yer bulur.  Bu uygulamayla amacımız, bilim ve buluş dünyasına ilk adımını atan öğrencilerin yaşamları boyunca içlerinde bu heyecanı taşımalarıdır.  İlerleyen sınıflarda bilimsel proje çalışmaları okulumuzun Bilim Kurulu tarafından desteklenir. Okulumuzdan mezun olan her öğrenci pozitif ve sosyal bilimlere yakınlık ve yatkınlık kazanmaktadır.

Okulumuzda 4. sınıftan itibaren öğrencilerimizi proje çalışmalarının içine çekmek amacıyla “Sınıflar Arası Fen Proje Yarışması” düzenlenmektedir.  Her yıl birbirinden özgün projelerin sergilendiği bu yarışmada çevre, enerji, yaratıcılık, teknoloji ve tasarım gibi alanlarda ödüller verilmektedir.  Projeler, akademisyenler ve fen bilgisi öğretmenlerimizden oluşan jüri tarafından değerlendirilmektedir.

Özel Ege Lisesinde geleneksel olarak düzenlenen Bilim Şenliği’ne 4. sınıf öğrencileri de katılmaktadır. Bilim, okulumuzda eğitim-öğretimin en önemli unsurlarından birisi olarak kabul edilir.  Öğrencilerimiz bilimsel düşünme becerisini erken yaşlarda kazanır.

İlkokulda Spor ve “Spor Okulları” 

Öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren spor yapmayı alışkanlık hâline getirmelerini ve bir yaşam tarzı olarak sürdürmelerini amaçlıyoruz.

Özel Ege’de spor sarayı başta olmak üzere okulun açık ve kapalı spor alanları ile yarı olimpik yüzme havuzu öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz, başta basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, masa tenisi, tenis, jimnastik, oryantiring, bisiklet, spor tırmanışı, pentatlon, triatlon gibi spor branşları olmak üzere birçok spor dalı ile tanışma ve uygulama fırsatı bulmaktadır.

Her öğrencimizi kendi yetenekleri ve özellikleri doğrultusunda değerlendirip okul takımlarımızı oluşturuyoruz. Ortalama her yıl 34 okul takımımız ve 380 lisanslı öğrencilerimizle okulumuzu, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler takımları olarak kızlar ve erkekler kategorisinde, ilçemizde, ilimizde ve Türkiye şampiyonalarında temsil ediyoruz. Okullar arası katıldığımız yarışmalarda, müsabakayı kazanmak kadar, sporcu öğrencimizin saha içindeki ve dışındaki olumlu tutum ve davranışlarını dikkatle takip ediyor ve önemsiyoruz.

Öğrencilerimiz, eğitim öğretim süreci içinde hafta içi sınıflar arası spor müsabakalarına katılmakta, okul sonrası atletizm, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi branşlarında antrenman programlarına dâhil edilmektedir. Ayrıca hafta sonu cumartesi günleri “Özel Ege Lisesi Spor Okulu” çalışmaları ile öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlamaktayız.

Özel Ege’de kulüp çalışmaları ilkokul 1. sınıftan itibaren başlamaktadır. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını geliştirmek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla yaş grubu kazanımlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak geliştiren ve çeşitlendirilen kulüp derslerimiz haftalık ders programında yer almaktadır.

Öğrencilerimiz, ilgi ve istekleri doğrultusunda kendilerini keşfedebilmeleri için raket sporlarından dijital masal atölyesine, legodan seramik atölyesine, kodlamadan İngilizce kulüplere müzikal dramadan atletizme kadar birçok etkinliğe katılabilirler.

Öğrencilerimizin akademik başarılarına katkı sağladığına inandığımız ilkokul kulüp derslerimiz şu şekildedir: